gallery/facebook-post 900x700  px

Verkoopsvoorwaarden:

** De Hoeseltse Treinclub vzw is niet verantwoordelijk voor de aangeboden en of gezochte goederen, de Hoeseltse Treinclub vzw fungeert alleen als tussenpersoon.
** De Hoeseltse Treinclub vzw is niet verantwoordelijk voor de handelingen en acties van haar leden hier op deze verkoopsite. Alle bepalingen in de voorwaarden slaan dan ook op de koop en verkoop activiteiten van de leden zelf.
** Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing van een bestelling via de website voor de levering van goederen.
** De contractuele relatie tussen de Hoeseltse Treinclub vzw en zijn klanten, met betrekking tot de levering van deze goederen, wordt volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.
** Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
** De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van de online bestelling, waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.
** De Hoeseltse Treinclub vzw mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.
** De Hoeseltse Treinclub vzw behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.
** De Hoeseltse Treinclub vzw behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van www.hoeseltsetreinclub.be 
** De klant dient de Hoeseltse Treinclub vzw tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door de Hoeseltse Treinclub of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.
** De Hoeseltse Treinclub vzw is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal de Hoeseltse Treinclub vzw in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten. 
** De Hoeseltse Treinclub vzw sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard ook, uit.

** De terbeschikkingstelling van gegevens en de mededeling die de klant doet van gegevens over het Internet, gebeurt steeds op eigen risico. De klant dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit.
** De Hoeseltse Treinclub vzw is evenmin aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door de Hoeseltse Treinclub vzw, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.
** De aanspraken van de klant onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.
** In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat deze onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
** De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige rechtsgeldige versie. Vertalingen hebben enkel een informatieve waarde.

Verkoopsvoorwaarden